Pożyteczne organizacje są pożądane

Wśród wielu różnorodnych organizacji wyróżniają się organizacje pożytku publicznego. To pojęcie wprowadzono do polskiego prawodawstwa w 2004 r. Czym wyróżniają się organizacje pożytku publicznego? Przede wszystkim celem, dla jakiego są powoływane. Ich podstawowym zadaniem jest rozwiązywanie bardzo konkretnych problemów społecznych. Najczęściej takie organizacje to stowarzyszenia i fundacje, które w różny sposób pomagają państwu w wykonywaniu jego obowiązków. Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? Przede wszystkim nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej. Poza tym przez co najmniej dwa lata musi działać w obszarach, które są zapisane w ustawie o działalności pożytki publicznego. To, czy dana organizacja otrzyma ten zaszczytny, ale trudny w realizacji tytuł, zależy od Krajowego Rejestru Sądowego, który taki status nadaje, po wcześniejszym zbadaniu działalności merytorycznej. Z posiadaniem statusu organizacji publicznej wiążą się pewne przywileje, które ułatwiają realizację celów. Do najbardziej znanych należy możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Liczba osób, które w ten sposób wspierają organizacje rośnie z roku na rok. Ponadto organizacje PP są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, a także od opłat sądowych i skarbowych. Mogą też starać się o realizację zadań, które zlecają organy administracji publicznej. Oprócz przywilejów są też i obowiązki. Do najważniejszych należy sprawozdawczość, która jest jawna. Wszyscy zainteresowani mogą w ten sposób uzyskać informacje, na co zostały przeznaczone środki od darczyńców. Muszą też co roku składać sprawozdania finansowe i merytoryczne do Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej. Niezłożenie takiego sprawozdania skutkuje pozbawieniem statusu organizacji pożytku publicznego.